eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Elektrick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ jednotky
Nov elektrick poschodov jednotka sa predstav verejnosti
admin, 21.05.2010 (12629 pretan)

BRATISLAVA 21. mája 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko,  a. s. (ZSSK) predstaví po prvýkrát verejnosti novú elektrickú poschodovú jednotku (EPJ) série 671. Nová jednotka bude pristavená pre cestujúcu verejnos v piatok 28. mája 2010 od 13.00 h do 17. 00 h na prvom nástupišti  v elezninej stanici ilina.

EPJ série 671 sú urené pre regionálnu a medziregionálnu osobnú elezninú dopravu v okolí iliny a Košíc na tratiach Trenín – ilina, ilina – Košice, ilina – adca, Košice – Prešov a Košice – ierna nad Tisou.

Nové EPJ série 671 (10 kusov) vyrába pre ZSSK ŠKODA VAGONKA, a. s., Ostrava. V budúcom roku bude pre ZSSK vyrobených 5 kusov EPJ a v roku 2012 4 kusy. Na ich výrobe sa podieajú slovenskí a zahraniní dodávatelia komponentov, najmä Škoda Transportation Ostrava, Škoda Plze, OS Zvolen a EVPÚ Nová Dubnica.

Nové poschodové jednotky majú 3 vozne s kapacitou 307 miest na sedenie. Maximálna rýchlos je 160 km/h. Jednotky majú nízkopodlané vstupné dvere na rýchly, pohodlný a bezpený nástup cestujúcich, vrátane cestujúcich s batoinou a detskými koíkmi. V novej EPJ sú najnovšie technológie v informaných systémoch pre orientáciu cestujúcich, úplne nový systém brzdenia, elektronické zabezpeenie a plošiny pre nástup a výstup cestujúcich s obmedzenou schopnosou pohybu.

Investiný náklad na obstaranie 10 nových jednotiek EPJ 671 predstavuje 96 200 000 EUR.

Prezentácia novej EPJ série 671 je len zaiatkom nasadzovania nových vlakových súprav, ktoré budú z väšej asti financované z prostriedkov EÚ. alší projekt predstavuje dodávku 12 kusov trojdielnych diesel-motorových jednotiek. Prvé z nich si u koncom tohto roka budú môc vyskúša cestujúci v okolí Humenného a Prešova. Napokon do tohto programu patria aj poschodové súpravy s pomenovaním pusch – pull, o znamená tlaená - ahaná súprava, ktoré zaiatkom marca 2011 zanú vozi cestujúcich na trati Nové Zámky – Bratislava – Trnava.

Investiný náklad na obstaranie všetkých 32 vlakových súprav bude 231 960 018 EUR, z toho z fondov EÚ a štátu  bude hradených 76 % a z vlastných zdrojov ZSSK 24 %.

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

Struný popis jednotky

Svisiace lnky:
V iline sa predstavila elektrick jednotka radu 671 (29.05.2010)
Elektrick poschodov jednotka ZSSK radu 671 (11.10.2009)


Home